Tuesday, August 9, 2016

इयत्ता चौथी : ऑनलाईन टेस्ट क्र. १


इयत्ता चौथी - 1) धरतीची आम्ही लेकरं(कविता)

निर्मिती- प्रविण डाकरेजि.प.शाळा - ढाणकेवाडी ता.शिराळा जि.सांगलीफोन - 9423309214 1. भाग्यवान कुणाला म्हटले आहे?

 2. सजीव सृष्टीला
  प्राणी व पक्ष्यांना
  धरतीच्या लेकरांना

 3. धरती या शब्दाचा खालील पैकी कोणता अर्थ होत नाही?

 4. जमीन
  वसुंधरा
  भूजल

 5. रानीवनी कोण गात आहेत?

 6. कोकिळा
  रानपाखरं
  मुले

 7. 'मोती' कुणाला संबोधले आहे?

 8. शाळू
  जुंधळा
  शाळू व जुंधळा

 9. सगळीकडे काय स्थापन करायची आहे?

 10. मंडळे
  समानता
  ऐक्यता

 11. .............. जाऊया , सांगाती गाऊया.

 12. शाळेत
  रानात
  शेतावर

 13. या कवितेत 'धनी' या शब्दाला विरुद्धार्थी कोणता शब्द आलेला आहे?

 14. मालक
  चाकर
  नोकर

 15. ............... आम्ही लेकरं , भाग्यवान.

 16. सृष्टीची
  मातेची
  धरतीची

 17. मेहनत या शब्दाचा समानार्थी शब्द....

 18. बळ
  श्रम
  ताकद

 19. ही कविता कोणी लिहिली आहे?

 20. द.ना. गव्हाणकर
  विं.दा.करंदीकर
  वसंत बापट

आपला अभिप्राय कळवा..खाली निकाल पहा.

No comments:

Post a Comment