>>
Loading...

Online Test - पहिली गणित

ऑनलाईन टेस्ट - इयत्ता पहिली(गणित)

टेस्ट सोडविण्यासाठी घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 


इयत्ता पहिली गणित ऑनलाईन टेस्ट 

आता करुया ऑनलाईन स्टडी..परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. आमचा एक नवोपक्रम - ऑनलाईन टेस्ट..आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल.खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा. घरी सराव होईल.आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या..आपला सराव नक्कीच होईल अशी आम्हाला खात्री वाटते. 
 

पहिली गणित - प्रथम सत्र 

 घटकाचे नाव  टेस्ट लिंक 
 टेस्ट क्र.१ (पान नं.१ते२) 
  इथे क्लिक करा  
 टेस्ट क्र.२ (पान नं.३ते५)इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.३ (पान नं.६)इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.४ (पान नं.७ते८)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.५ (पान नं.९ते१०)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.६ (पान नं.११ते१३)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.७ (पान नं.१४ते१५)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.८ (पान नं.१६ते१८)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.९ (पान नं.१९ते२०)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.१० (पान नं.२१ते२२)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.११ (पान नं.२३)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.१२ (पान नं.२४ते२५)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.१३ (पान नं.२६)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.१४ (पान नं.२७ते२९)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.१५ (पान नं.३०ते३१)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.१६ (पान नं.३२ते३५)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.१७ (पान नं.३६ते३७)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.१८ (पान नं.३८ते३९)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.१९ (पान नं.४०ते४१)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.२० (पान नं.४२ते४३)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.२१ (पान नं.४४ते४५)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.२२ (पान नं.४६)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.२३ (पान नं.४७)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.२४ (पान नं.४८)
इथे क्लिक करा

पहिली गणित - द्वितीय सत्र 

 घटकाचे नाव  टेस्ट लिंक 
 टेस्ट क्र.२५ (पान नं.४९) 
  इथे क्लिक करा  
 टेस्ट क्र.२६ (पान नं.५०)इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.२७ (पान नं.५१)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.२८ (पान नं.५२)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.२९ (पान नं.५३)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.३० (पान नं.५४)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.३१ (पान नं.५५)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.३२ (पान नं.५६)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.३३ (पान नं.५७)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.३४ (पान नं.५८)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.३५ (पान नं.५९)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.३६ (पान नं.६०ते६१)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.३७ (पान नं.६२)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.३८ (पान नं.६३)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.३९ (पान नं.६४)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.४० (पान नं.६५ते६६)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.४१ (पान नं.६७ते६८)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.४२ (पान नं.६९)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.४३ (पान नं.७०ते७१)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.४४ (पान नं.७२ते७४)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.४५ (पान नं.७५)
इथे क्लिक करा
टेस्ट क्र.४६ (पान नं.७६)
इथे क्लिक करा

पहिलीच्या इतर विषयांच्या टेस्ट सोडविण्यासाठी इथे क्लिक करा.

इतर लिंक
इयत्ता दुसरी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता तिसरी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता चौथी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता पाचवी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता सहावी - ऑनलाईन टेस्ट 
इयत्ता सातवी - ऑनलाईन टेस्ट 

Post a Comment

0 Comments