Online Test - पहिली गणित

ऑनलाईन टेस्ट _इयत्ता पहिली(गणित)
निर्मिती -  प्रविण डाकरे, जयदिप डाकरे

टेस्ट सोडविण्यासाठी घटकांच्या लिंक ला क्लिक करा 


     आता करुया ऑनलाईन स्टडी.. परिक्षेची भिती नाहिशी करुया. आमचा एक नवोपक्रम - ऑनलाईन टेस्ट..आकर्षक मांडणी-स्पर्धापूर्व तयारी मोबाईलवरही टेस्ट सहज सोडवाल. खालील लिंक मुलांच्या पालकांपर्यंत पोचवा. घरी सराव होईल. आपली प्रतिक्रिया जरुर द्या. 

इयत्ता पहिली(गणित )- टेस्ट घटक 

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१ (पान नं.१ते२)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२ (पान नं.३ते५)


ऑनलाइन टेस्ट क्र.३ (पान नं.६)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.४ (पान नं.७ते८)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.५ (पान नं.९ ते१०)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.६ (पान नं.११ते१३)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.७ (पान नं.१४ते१५)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.८ (पान नं.१६ते१८)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.९ (पान नं.१९ते२०)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१० (पान नं.२१ते२२)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.११ (पान नं.२३)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१२ (पान नं.२४ते२५)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१३ (पान नं.२६)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१४ (पान नं.२७ते२९)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१५ (पान नं.३०ते३१)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१६ (पान नं.३२ ते३५)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१७ (पान नं.३६ते३७)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१८ (पान नं.३८ते३९)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.१९ (पान नं.४०ते४१)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२० (पान नं.४२ते४३)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२१ (पान नं.४४ते४५)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२२ (पान नं.४६)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२३ (पान नं.४७)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२४ (पान नं.४८)

ऑनलाइन टेस्ट क्र. २५ (पान नं. ४९)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२६ (पान नं.५०)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२७ (पान नं.५१)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२८ (पान नं.५२)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.२९ (पान नं.५३)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.३० (पान नं.५४)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.३१ (पान नं.५५)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.३२ (पान नं.५६)ऑनलाइन टेस्ट क्र.३३ (पान नं.५७)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.३४ (पान नं.५८)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.३५ (पान नं.५९)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.३६ (पान नं.६०ते६१)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.३७ (पान नं.६२)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.३८ (पान नं.६३)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.३९ (पान नं.६४)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.४० (पान नं.६५ते६६)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.४१ (पान नं.६७ते६८)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.४२ (पान नं.६९)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.४३ (पान नं.७०ते७१)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.४४ (पान नं.७२ते७४)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.४५ (पान नं.७५)

ऑनलाइन टेस्ट क्र.४६ (पान नं.७६)

सर्व घटक समाविष्ट केलेले आहेत.

Post a Comment

0 Comments