इयत्ता तिसरी (मराठी) ऑनलाईन टेस्ट क्र. ६

टेस्ट क्र.६ - इतिसरी(मराठी)
घटक ६.हिक्के होक्के मरांग उरस्काट

टेस्ट सोडवा व सराव करा.

प्रस्तुत टेस्ट घटकाच्या सरावाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची असून स्पर्धा परीक्षेसाठी देखील खूप उपयुक्त आहे. या टेस्टमध्ये घटकाचा देखील सराव होतो. तसेच शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी देखील या टेस्ट सरावासाठी खूप उपयुक्त ठरतील.

प्रस्तुत लिंक विद्यार्थ्यांच्या पालकांपर्यंत पोचवा.घरी सराव होईल.

Post a Comment

1 Comments