Wednesday, August 24, 2016

इयत्ता दुसरी- नमुना आकारिक चाचणी क्र. 1

नमस्कार.. मी प्रविण डाकरे... आकारिक चाचणी नमुना पेपर आकर्षक मांडणीत तयार केलेले आहेत. आपल्याला नक्की आवडतील. 

इयत्ता दुसरी प्रथम सत्र नमुना आकारिक चाचणी क्र -1

भाषा

गणित 


No comments:

Post a Comment