>>
Loading...
Showing posts from April, 2020Show all
Study From Home - Online learning in Lockdown
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - १३. चवदार तळ्याचे पाणी
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - १२. वाटाड्या
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - ११. नाखवादादा नाखवादादा
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - १०. धाडसी हाली
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - ९. ईदगाह
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - ८. गुणग्राहक राजा
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - ७. धूळपेरणी
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - ६. मायेची पाखरं
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - ५. मला शिकायचंय
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - ४. या भारतात..
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - ३. आम्हांलाही हवाय मोबाईल !
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - २. बोलणारी नदी
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - १. धरतीची आम्ही लेकरं
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - २५.संतवाणी
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - २४. थोर हुतात्मे
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - २३. मन्हा खान्देस्नी माटी
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - २२. होय, मी सुद्धा!
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - २१. आभाळमाया
चौथी मराठी ऑनलाईन टेस्ट - २०. कोलाज
 परीक्षा रद्द मात्र शिक्षकांना निकालाबाबत स्वयंस्पष्ट सूचनांची प्रतीक्षा
बोधकथा - १.जाणीव
पहिली मराठी ऑनलाइन टेस्ट क्र.१२ (पान नं.३१ते३२)
पहिली मराठी ऑनलाइन टेस्ट क्र.११ (पान नं.२९ते३०)
पहिली मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.१० (पान नं.२६ते२८)
पहिली मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.८ (पान नं.२१ते२२)
पहिली मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.६ (पान नं.१६ते१८)
पहिली मराठी ऑनलाईन टेस्ट क्र.४ (पान नं.११ते१३)
पहिली मराठी ऑनलाइन टेस्ट क्र.२ (पान नं.३ते७)
पहिली मराठी ऑनलाइन टेस्ट क्र.१ (पान नं.१ते२)
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट- २२.चित्रवाचन (दिवस-रात्र)
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट-२८. मोरपिसारा
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट- २७. चांदोबाच्या देशात
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट- २६. मांजरांची दहीहंडी
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट- २५. फुग्या रे
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट- २४. फुलांचे संमेलन
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट- २३. मंगळावरची शाळा
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट- २१. आपला भारत
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट- २०. कणभर तीळ
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट- १९.संगणकाची करामत
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट-१८. हिवाळा
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट-१७.दिनदर्शिका
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट-१६. चुलीवरची खीर
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट-१५. चित्रवाचन(जंगल)
पाढे  2 ते 5 - mp3
पाढे 2 ते 5 - video
पाढे 6 ते 10 - video
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट-१४. झरीपाडा
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट-१३. एक तांबडा भोपळा
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट- १२.पाऊसफुले
दुसरी मराठी ऑनलाईन टेस्ट- ११. भेळ
Load More That is All