Saturday, September 28, 2019

संकलित प्रश्नपत्रिका सत्र -१ (पहिली ते पाचवी)

अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित इयत्ता पहिली ते चौथी प्रश्नपत्रिका - संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका -१ (सत्र पहिले) डाऊनलोड करण्यासाठी गुरुमाऊली अॅपवर उपलब्ध आहेत. हे अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा