Sunday, March 31, 2019

संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका -२ (सत्र दुसरे)

अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित इयत्ता पहिली ते चौथी प्रश्नपत्रिका - संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका -२ (सत्र दुसरे) डाऊनलोड करण्यासाठी गुरुमाऊली अॅपवर उपलब्ध आहेत. हे अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा