Sunday, October 21, 2018

संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका -१ (सत्र पहिले)

अध्ययन निष्पत्तीवर आधारित इयत्ता पहिली ते चौथी प्रश्नपत्रिका - संकलित मूल्यमापन -१ प्रश्नपत्रिका(सत्र - पहिले ) डाऊनलोड करण्यासाठी गुरुमाऊली अॅपवर उपलब्ध आहेत. हे अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी खालील इमेजला क्लिक करा